Stomií život nekončí

Jsme agentura domácí péče, která se specializuje na péči o pacienty se stomií dočasnou nebo trvalou. Působíme v mnoha regionech ČR.

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost LASTRONA s.r.o. se sídlem Krškova 807/21, 152 00 Praha 5, IČO: 24224430, spisová značka: C 190293 vedená u Městského soudu v Praze („společnost LASTRONA s.r.o.“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost LASTRONA s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti LASTRONA s.r.o. (www.lastrona.cz, www.lastrona.eu, www.lastrona.com, www.lastrona.sk ), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti LASTRONA s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejnách, novinářů apod.).


1) Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na webovou stránky zpracovává společnost LASTRONA s.r.o. protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost LASTRONA s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává společnost LASTRONA s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • (1) webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
 • (2) IP-adresa;
 • (3) datum přístupu a doba přístupu;
 • (4) případný dotaz návštěvníka;
 • (5) kód odpovědi http;
 • (6) přenášené skupiny dat;
 • (7) údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2) Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů, reklamací a post-marketingových studií

2.1. Společnost LASTRONA s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na společnost LASTRONA s.r.o. nebo na smluvní distributory v jednotlivých regionech, obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

2.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti LASTRONA s.r.o. bude společnost LASTRONA s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost LASTRONA s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti LASTRONA s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti LASTRONA s.r.o. nebo smluvnímu partnerovi dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost LASTRONA s.r.o. nebo smluvní partner nebyli schopni dotazy či požadavky vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

2.3. Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) společnosti LASTRONA s.r.o. uplatněna reklamace služby nebo zdravotnické pomůcky, bude společnost LASTRONA s.r.o. nebo smluvní partneři zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti LASTRONA s.r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost LASTRONA s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti LASTRONA s.r.o. reklamaci vyřídit.

2.4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost LASTRONA s.r.o. sama anebo pověří třetí osobu, zvláště smluvního partnera a také poskytovatele webového rozhraní. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost LASTRONA s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost LASTRONA s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od služby nebo zdravotnického prostředku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti LASTRONA s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy info@lastrona.cz.


3) Použití souborů cookie a analýza webové stránky

3.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost LASTRONA s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

3.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

3.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Informace o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Google Analytics a Google Adwords

3.4. K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost LASTRONA s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). V případě aktivace IP anonymizace na těchto webových stránkách dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

3.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.

3.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

3.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující  odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce.

3.8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost LASTRONA s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

3.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti LASTRONA s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.


4) Další práva spojená s ochranou osobních údajů

4.1.    V případě, že společnost LASTRONA s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

 • i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost LASTRONA s.r.o. zpracovává,
 • ii) právo na opravu jeho zpracovávaných osobních údajů;
 • iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 • iv) právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • v) právo na přenositelnost osobních údajů;
 • vi) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

4.2. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost LASTRONA s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti LASTRONA s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

4.3. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost LASTRONA s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti LASTRONA s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 5.

4.4. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost LASTRONA s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.


5) Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

5.1. Správcem osobních údajů zpracovaných dle tohoto prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

LASTRONA s.r.o.
IČO: 24224430
Sídlo: Krškova 807/21, 152 00 Praha 5
Spis. značka: C 190293 vedená u Městského soudu v Praze
Tel.: 777 858545

5.2. Společnost LASTRONA s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy poverenec.gdpr2@gmail.com.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018.